Poprzyj! KONTRAKT NARODOWY – NOWA POLSKA KONSTYTUCJA – DOŚĆ NIEMIECKIEJ OKUPACJI PRAWNEJ W POLSCE!

Szanowni Państwo!
Jest źle! Wszystkie dotychczasowe rządy, nie były w stanie przeprowadzić poważnych reform ustrojowych, gospodarczych i instytucjonalnych w Polsce, które miałyby na celu stworzenie podstaw do rozwoju naszego kraju, do podniesienia stopy życiowej obywateli, jak i do poprawy jakości naszego życia. Obserwujemy na co dzień, w szaleńczym tempie, mnożenie kolejnych ustaw, które wzmacniają PAŃSTWO a osłabiają OBYWATELI. Małymi kroczkami, niezauważalnie i przy nieświadomości większej części społeczeństwa, zabiera się nam wolność i stwarza warunki niemożliwe do egzystencji, do przeżycia, nie mówiąc już o braku szacunku dla człowieka oraz całkowitej negacji prawa do samorealizacji każdego człowieka. Stwarza się nam iluzję wolności, a tak naprawdę to za pomocą stanowionego prawa, coraz bardziej, pokojowo, przykręca się nam śrubę doprowadzając nas bardzo skutecznie do stanu niewolnictwa. Czy dalej chcemy iść w tym kierunku?

Jest możliwość zmiany kierunku! Tu jest plan!

Poniższe wyzwanie jest do tych, którzy nie godzą się z obecnym stanem rzeczy i są gotowi do poparcia i przeprowadzenia koniecznych reform ustrojowych. Zacząć trzeba od stworzenia NOWEJ KONSTYTUCJI, jako podstawy do tworzenia słusznego, dobrego i sprawiedliwego prawa, opartego o wyznawane przez nasz naród wartości. Konstytucja narodu polskiego wymaga zmiany, nie możemy dalej opierać naszej konstytucji, na niemieckiej materialistycznej filozofii prawa. Dość niemieckiej okupacji prawnej w Polsce! Pełne odzyskanie niepodległości Polski wymaga, przy współudziale WSZYSTKICH Polaków, odzyskania prawa do stanowienia prawa, w oparciu o nasze polskie, narodowe wartości cywilizacji łacińskiej.

W obliczu konieczności przeprowadzenia w Polsce reform ustrojowych oraz zmiany zasad i źródeł stanowienia prawa, zachęcam do wyrażenia poparcia dla idei przeprowadzenia reform ustrojowych wraz ze zmianą polskiej konstytucji na czele. Liczy się poparcie każdego zatroskanego o los ojczyzny Polaka. Uprzejmie proszę, osoby, organizacje, które popierają inicjatywę, do przesłania swojego poparcia na adres mailowy: teresagarland@fidespolska.pl z dopiskiem w tytule: „Popieram kontrakt narodowy na nową polską konstytucję”. Plan jest taki: początkowo z osobami zainteresowanymi, będziemy wspólnie przeprowadzać akcję uświadamiania narodu na temat konieczności zmiany konstytucji, następnie wybierzemy wśród nas najwartościowszych i najbardziej oświeconych mądrych ludzi z całej Polski, stworzymy obywatelski komitet wyborczy, którego celem nadrzędnym i być może jedynym, będzie wejście do sejmu i przegłosowanie nowej konstytucji, którą wcześniej stworzymy. Do stworzenia nowej konstytucji zaprosimy Prof. Dr Hab. Ks. Tadeusza Guza, nawiększego eksperta od prawa i filozofii prawa w Polsce a może i na świecie, wielkiego znawcy naszej cywilizacji łacińskiej i jednocześnie największego znawcy niemieckiej filozofii prawa i jej błędów. Prof.dr hab. Ks. Tadeusz Guz jest najwłaściwszą pod względem kompetencji i wiedzy osobą, do stworzenia dla Polski nowej konstytucji. Czy uda nam się zrealizować ten plan? To zależy od nas wszystkich i od każdego z osobna! Tu o Prof. Dr Hab. Ks. Tadeuszu Guzie: http://www.tadeuszguz.pl/curriculum-vitae.html

Czy zgadzasz się w pełni z poniższymi dwoma postulatami? Jeśli tak, to napisz i zacznijmy wspólnie działać! Te dwa poniższe punkty są FUNDAMENTEM na którym będziemy się opierać w naszej wspólnej działalności! Dlatego, co do tych dwóch poniższych punktów, musimy się bezwzględnie zgadzać.

NOWA KONSTYTUCJA – jako PRIORYTET – oparta na wyznawanych przez nas wartościach etycznych i moralnych, gdzie prymat (pierwszeństwo) będzie miała osoba nad państwem a nie jak to jest teraz, gdzie państwo ma pierwszeństwo przed osobą. Konstytucja określa filozofię państwa, zawiera przepisy o podstawach ustroju władz naczelnych państwa, określające ich wzajemny stosunek i prawa obywateli. Żeby cokolwiek zmienić w życiu realnym, to trzeba zmienić prawo poprzez ustawy. Ustawy muszą być zgodne z duchem konstytucji, a z kolei konstytucja powinna być zgodna z wyznawanymi wartościami społeczeństwa i filozofią państwa. W tej chwili tak nie jest. W tej chwili obecna polska konstytucja, nie opiera się na właściwej filozofii państwa Polskiego, tj. na naszej filozofii łacińskiej, lecz opiera się na obcej nam kulturowo filozofii protestanckiej Hegla powstałej z Lutra, gdzie króluje materializm. Brak jest odniesienia do wartości niematerialnych, w tym moralnych i etycznych. Stąd, prawo zbudowane na tej filozofii Heglowskiej, nie musi być sprawiedliwe, ale jest zgodnie z prawem, egzekwowane. Hegel zastąpił Boga Państwem, czego skutki obserwujemy na co dzień, w postaci opresyjnej polityki państwa w stosunku do obywateli, gdzie państwo wtrąca się w każdą dziedzinę życia człowieka. Wg obecnej polskiej konstytucji, obywatel się nie liczy – liczy się państwo, tzw. PAŃSTWO PRAWA, które niekoniecznie musi być słuszne i sprawiedliwe. To trzeba zmienić. To człowiek powinien mieć pierwszeństwo przed państwem. Polska powinna się stać PAŃSTWEM SPRAWIEDLIWOŚCI i DOBRA WSPÓLNEGO (nie mylić z komunizmem czy socjalizmem). Obecna konstytucja jest sprzeczna z naturalnym prawem boskim, co jest przyczyną niesprawiedliwości, złego prawa i braku praworządności w państwie. Brak jest w niej odniesienia do wartości duchowych, do Boga-Absolutu jako najdoskonalszego bytu PRAWDY ABSOLUTNEJ. Zupełnie pomijana jest kwestia DOBRA WSPÓLNEGO (nie mylić z komunizmem ani z socjalizmem), a przecież w tym celu powstawały państwa. Państwo miało pełnić rolę służebną i ochronną dla ogółu obywateli. Teraz jest na opak. To obywatele służą Państwu i są przez niego wykorzystywani. Szczególnie bolesnym jest fakt, że w naszej obecnej polskiej konstytucji, brakuje odniesienia do naszej polskiej kultury narodowej opartej o cywilizację łacińską, której wyznacznikami są: prawda obiektywna, dobro, wolność, sprawiedliwość, miłość, piękno, solidarność.

Przyszła Konstytucja narodu polskiego i utworzone na jej podstawie nowe prawo, powinny być oparte na filozofii naszej cywilizacji łacińskiej, na prawie naturalnym pochodzącym od Absolutu czyli Boga, oraz na wyznawanych przez nasz naród wartościach etycznych i moralnych. NOWA KONSTYTUCJA to PRIORYTET, to kamień węgielny na którym trzeba rozpocząć odbudowę państwa polskiego służącemu narodowi polskiemu!

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA (nie mylić z komunizmem czy socjalizmem) – trzeba realnie wprowadzić w Polsce, Społeczną Gospodarkę Rynkową, która chociaż i w tej chwili jest zagwarantowana w Konstytucji, ale nie jest realizowana przez rząd. Model Społecznej Gospodarki Rynkowej zakłada, minimalną ingerencję państwa w gospodarkę, wyłącznie w celu utrzymania tzw. ładu gospodarczego i prawdziwie wolnej konkurencji czyli możliwości wejścia na rynek każdego chętnego przedsiębiorcy. W modelu SGR państwo powinno działać przy niezbędnej minimalnej strukturze biurokratycznej. Głównym zadaniem państwa powinno być przeciwdziałanie wszelkim monopolom, kartelom, oligarchiom oraz utrzymywanie nadzoru nad strategicznymi działami gospodarki, zapewniającymi przetrwanie narodu. Są to sektory: energetyczny, rolniczy, zdrowotny, finansowy, komunikacyjny, obronny.

Pozostałe reformy: ustrojowe, struktury administracji państwowej, instytucjonalne i gospodarcze, pozostają do określenia w terminie późniejszym. Nie mogą być jednak sprzeczne z powyższymi dwoma punktami. Fundamentem dla wszelkich zmian jest nowa konstytucja oparta na wyznawanych przez nasz polski naród, normach moralnych i etycznych, na wartościach naszej cywilizacji łacińskiej oraz na naturalnym prawie boskim.

Wszelkie zmiany trzeba rozpocząć od zmiany Konstytucji! Kto jest żyw i żywi nadzieję niech działa!
teresagarland@fidespolska.pl

Teresa Garland
Koordynator

p.s. Informacje dodatkowe:
Link do wykładów Prof. Dr Hab. Ks.Tadeusza Guza:
https://akademiaszczescboze.wordpress.com/informacje-2/
Ważna pozycja książkowa składająca się z kilku tomów pt. „Rozmowy niedokończone z Prof. Dr Hab. Ks.Tadeuszem Guzem”

„Dlaczego filozofia jest tak ważna? Bo na niej buduje się prawo!”

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2016/10/24/dlaczego-filozofia-jest-tak-wazna-bo-na-niej-buduje-sie-prawo/
„Reset prawa w Polsce! Apel do polityków! Iza Rostworowska”

https://fideskrakow.wordpress.com/2016/04/15/reset-prawa-w-polsce-apel-do-politykow-iza-rostworowska/
„Bankierzy czyli fałszerze pieniędzy kontra Kościół Katolicki”
https://www.youtube.com/watch?v=OEeC0VAEjJ0

„Polską rządzi niemieckie prawo! Oczekujemy od PISu projektu nowej Konstytucji!”

Reklamy