PILNE!!! Wyślij list do rządu w sprawie kopalni „Krupiński”!!!

Proszę o wysyłanie poniższego listu drogą e-mail na adres Prezesa Rady Ministrów i innych przedstawicieli władzy publicznej listy@prezydent.pl; skargi@ms.gov.pl; nik@nik.gov.pl; biurorzecznika@brpo.gov.pl; kontakt@kprm.gov.pl; bdi@prezydent.pl; bm@ms.gov.pl  Przed wysłaniem, proszę uzupełnić to pismo swoimi danymi teleadresowymi.

Pamiętajmy, że TYLKO poprzez naszą obywatelską postawę możemy uratować nasz majątek narodowy oraz doprowadzić do sytuacji, w której wreszcie wszyscy będziemy mieć korzyści ze Spółek Skarbu Państwa oraz bezpośredni udział w jego nadzorowaniu poprzez swoich lokalnych przedstawicieli.

Tytuł: „Wnioski w sprawie likwidacji Kopalni Krupiński
lub ewentualnej jej sprzedaży obywatelom innych państw.”

Treść listu:

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 63 Konstytucji w związku z art. 1, art. 3, art. 5, art. 7, art. 8, art. 20, art. 21 ust 1 i art. 32 i art. 37 Konstytucji wnioskujemy o:
1) Natychmiastowe wstrzymanie likwidacji Kopalni Krupiński, która daje tysiące miejsc pracy a jednocześnie, która będzie dochodowa jeszcze przez wiele lat, na co są bardzo mocne i niepodważalne dowody.
2) Zaprzestanie prowadzenia rozmów z obywatelami innych krajów, które mają na celu doprowadzenie do sprzedaży własności należącej do wszystkich obywateli RP, gdyż takie działania są niewątpliwie niezgodne z prawem i rażąco naruszają między innymi art. 2, art. 5, art. 7 i art. 21 ust 1 Konstytucji, który odnosi się nie tylko do własności prywatnej.
3) Zaprzestanie jakichkolwiek działań, które zmierzają do naruszalności terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez obcych obywateli i obcy kapitał, gdyż jest to niedopuszczalne choćby zgodnie z art. 3 i art. 5 Konstytucji.
4) Umożliwienie wszystkim obywatelom, poprzez swoich lokalnych przedstawicieli, uczestniczenie w procesie naprawy wieloletnich zaniedbań i nieprawidłowości, które miały miejsce w Kopalni Krupiński oraz, umożliwienie im ten sposób pozyskiwanie dóbr materialnych dla swoich gmin, choćby w postaci wydobytego węgla lub gazu. Takie działanie byłoby zgodne między innymi z art. 2, art. 4 ust 1, art. 20, art. 32 i art. 76 Konstytucji
5) Napisanie oświadczenia i podanie go do publicznej wiadomości, co będzie zgodne z art. 24 k.c., że Kopalnia Krupiński już nigdy nie będzie przynosić żadnych korzyści ani dochodów i dlatego należy ją zlikwidować oraz, że w przypadku gdyby się kiedykolwiek okazało, że jednak przynosi ona komuś, w jakiejkolwiek formie, korzyści materialne, to wówczas każdy z członków obecnego rządu dobrowolnie wpłaci na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1 000 000 zł z tytułu nienależytego wykonywania swoich obowiązków i działania na szkodę Narodu.
6) Rozpatrzenie indywidualnie i zgodnie z art. 35 i art. 104 k.p.a., wszystkich powyższych wniosków w terminie nieprzekraczającym 30 dni, od dnia ich otrzymania.

Mając powyższe na uwadze informuję, że art. 63 Konstytucji wyraźnie stanowi, iż występuje wyłącznie tryb rozpatrywania wniosków, a w związku z tym liczę, że zostaną one rozpatrzone zgodnie z prawem.

Podpis

Reklamy