Sprawa Grzegorza Pioterka wciąż nie załatwiona! Wstyd i hańba dla obozu rządzącego!!!

Grzegorz Pioterek to do tej pory wciąż przesladowany działacz antykomunistyczny. Obecne rządy nie kwapią się ze wsparciem tego człowieka który przez lata walczył i wciąż walczy z….. systemem! Poprzedni artykuł na jego temat: https://fidespolska.wordpress.com/2017/03/27/bezprawie-i-przesladowanie-grzegorza-pioterka-dzialacza-podziemnej-solidarnosci/

Poniżej kolejny list Pioterka do premier Beaty Szydło. Miejmy nadzieję że rząd się opamięta i nie zostawi człowieka z niesprawiedliwością!!!

Grzegorz Pioterek Kraków 30.03.2017 r.

Skr. Poczt. Nr 1

FUP Kraków 28

Oś. Urocze 5

31-955 Kraków

Szanowna Pani

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

SPRM.770.57.1/17

WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

Wnoszę o ponowne rozpatrzenie mojej sprawy w trybie szczególnym przewidzianym w art.82. 1Ustawy o emeryturach i rentach z FUS:

Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie

Art. 82 p.1 kpa „Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać emeryturę lub rentę na warunkach i w wysokości innej niż określone w ustawie” (w 2016 r. Prezes Rady Ministrów przyznał emerytury i renty 61 osobom w wysokości od 300 zł do 5000 zł)

Znak: SPRM. 770.57.1/17 oraz o zmianę Postanowienia Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.03.2017 r.; „postanawiam odmówić wszczęcia postępowania w sprawie wniosku pana Grzegorza Pioterka z dnia 10 lutego 2017 r. o przyznanie mu świadczenia na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

i przyznanie renty specjalnej. (załączam postanowienie).

UZASADNIENIE

Informuje że Premier Donald Tusk 10 listopada 2010 r. nie przyznał mi renty specjalnej w decyzji z dnia 23 września 2010 r. napisał „Okoliczności wynikające z uzasadnienia wniosku i nadesłanych dokumentów nie dają podstaw do przyznania p. Grzegorzowi Pioterkowi świadczenia specjalnego”. (załączam decyzję) Nie dosyć że Premier Donald Tusk kłamie, łamie prawo, ubliża to jeszcze prześladuje. Co Pan Premier robił po stanie wojennym? W 1988 r i 1989 r. stałem w Krakowie na czele podziemnej „Solidarności” to są wyjątkowe zasługi 10 lat w podziemiu „Solidarności” 30 lat prześladowań przez komunistów, PO, SLD i innych jak bym się zapisał do pzpr żył bym sobie dobrze i wygodnie tak jak żyje Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski i inni komuniści. (załączam pismo Premiera Donalda Tuska). Nie przyznanie renty specjalnej przez Premiera Donalda Tuska było aktem zemsty Platwormy Obywatelskiej której Przewodniczącym był Donald Tusk za moją działalność w Krakowie zwłaszcza za moje wystąpienia w Radzie Miasta Krakowa oraz Radzie Dzielnicy Bieńczyce. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymali tą polityczną decyzję Premiera Donalda Tuska ponieważ w sądach nie było prawidłowej lustracji i dekomunizacji dlatego sądy dalej mnie prześladują i wydają niesprawiedliwe wyroki zwłaszcza na działaczu podziemnej „Solidarności”.

Niejasny przepis kodeksu postępowania administracyjnego pozwala urzędnikom na odmowę wszczęcia procedur. Z tego powodu sprawy trafiają do sądów, a te rozstrzygają, kiedy jest to możliwe.

Odmowa wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) jest możliwa od kwietnia 2011 roku. Przepis ten od wejścia w życie budził sporo kontrowersji, przede wszystkim przez swoją niedookreśloność. Daje bowiem możliwość odmowy rozpoczęcia drogi administracyjnej, gdy żądanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną „lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte”.

O jakie inne przyczyny chodzi? Dziś, po niemal pięciu latach od obowiązywania tego przepisu – dzięki orzecznictwu – wiemy, czym można się kierować, podejmując decyzję o jego zastosowaniu. W wielu orzeczeniach pojawia się bowiem sformułowanie, iż te „inne przyczyny” to między innymi sytuacje, w których w tej samej sprawie postępowanie administracyjne toczy się lub już zapadło rozstrzygnięcie. Często do tego katalogu dodaje się też sytuacje, w których brak jest podstawy materialnoprawnej do rozpatrzenia żądania w trybie administracyjnym.”

Co mówią przepisy

Kodeks postępowania administracyjnego

Art.  61a.

§ 1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61a, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie.”

Tożsamość spraw

Pewne niejasności pojawiają się w praktyce przy stosowaniu art. 61a § 1 k.p.a., przy założeniu, że ta sama sprawa została już wcześniej rozstrzygnięta. Problem sprawia tu właśnie owo ustalenie „tożsamości sprawy”. „O tożsamości sprawy można mówić wyłącznie wówczas, gdy w sprawie występują te same podmioty, dotyczy ona tego samego przedmiotu i tego samego stanu prawnego w niezmienionym stanie faktycznym”

WSA w Białymstoku (II SA /Bk 644/14) w wyroku z 23 października 2014 roku podkreślił, że odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego na podstawie art. 61a § 1 k.p.a. „z innych uzasadnionych przyczyn” nie może być rozumiana jako sytuacja, w której odmawia się wszczęcia postępowania na podstawie oceny materialno prawnego elementu sytuacji prawnej obywatela.

Nie można go też stosować, gdy konieczne jest postępowanie wyjaśniające. Dobitnie podkreślił to WSA w Warszawie w wyroku z 7 lipca 2013 r. (VII SA/Wa 1771 /12). Sąd uznał, że zastosowanie instytucji określonej w art. 61a § 1 k.p.a. powinno być ograniczone co do zasady do sytuacji, w której brak możliwości wszczęcia postępowania z przyczyny podmiotowej lub przedmiotowej jest oczywisty i nie wymaga prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Przyjęcie odmiennej interpretacji prowadziłoby do sytuacji, w której organ w każdym, najbardziej skomplikowanym przypadku musiałby odmówić wszczęcia postępowania ze względu na brak legitymacji, bez możliwości wykorzystania reguł dowodowych z k.p.a., lub też – odwrotnie – braku logiki w działaniu organu, który prowadziłby postępowanie dowodowe i wyjaśniające na podstawie art. 7 i 77 § 1 k.p.a., jednocześnie odmawiając jego wszczęcia na podstawie art. 61a § 1 k.p.a.” Gazeta Prawna

W decyzji Prezesa Rady Ministrów odmawiającej przyznanie Grzegorzowi Pioterkowi renty specjalnej którą podpisała Zastępca Dyrektora Sekratariatu Prezesa Rady Ministrów Monika Roguska a prowadziła obecnie i za okres Premiera Donalda Tuska radca prawny Beata Zuchalska oparto się o wyjątkowo niesprawiedliwy art.61 a 1 kpa z kwietnia 2011 r. który powyżej zacytowałem. Art. ten umożliwia administracji całkowitą bezkarność gdyż wystarczy że zapadła decyzja to nigdy nie ma możliwości starania się o wydanie nowej decyzji pomimo np. nowych świadków czy dowodów itd. Wcześniej obowiązywał art. 61 kpa i można było wnieść ponownie wniosek o wszczęcie postępowania. Dlatego składam wniosek o usunięcie art.61 a p. 1 z kodeksu postępowania administracyjnego – otrzymuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji –Wydział Legislacyjny.

Uznaniowość to nie znaczy dowolność. Premier Donald Tusk nie przyznał mi renty specjalnej ponieważ nie przeprowadził postępowania administracyjnego była to decyzja polityczna. Tutaj nasuwa się pytanie kto z działaczy z podziemnej „Solidarnośći” otrzymał renty specjalne za co i w jakiej wysokości?? JEST TO UTAJNIONE PONIEWAŻ BYŁBY TO DOWÓD ŻE JESTEM PRZEŚLADOWANY I SZYKANOWANY GDYŻ DZIAŁACZE Z PODZIEMNEJ „SOLIDARNOŚCI” SIĘ ZNAJĄ ZWŁASZCZA W KRAKOWIE. Nazwiska powinny być podane ponieważ nie było by podejrzeń o korupcje, znajomości, partyjniactwo itd. wyjątkowych wypadkach można by utajnić np. rodzinnych w końcu te osoby biorą pieniądze z budżetu państwa. Wniosek: Ministerstwa Sprawiedliwości i do Sejmu RP o przedstawienie imion i nazwisk osób które otrzymały renty specjalne, w jakiej wysokości i z jakiej dziedziny poza nielicznym i uzasadnionymi wypadkami można by utajnić imiona i nazwiska.

Informuje że nie otrzymałem satysfakcjonującej pomocy prawnej z punktów bezpłatnej pomocy prawnej tak samo nie otrzymałem żadnej pomocy prawnej i wyjaśnień odnośnie art. 61 a p.1 kpa z Ministerstwa i Kancelarii Prezesa tak że osoba o niskich dochodach nie ma dużych szans żeby obronić się przed prawnikami etatowymi pracującymi w administracji w ciągu 7 dni.

Głównym zarzutem w Postanowieniu odmawiającemu mi przyznanie renty specjalnej jest zarzut że Premier Donald Tusk wydał już decyzję i zgodnie z art. 61a p.1 kpa nie mam prawa ponownie się starać o rentę specjalną już nigdy nie wiadomo co by się stało to jest wyjątkowo rażące naruszenie prawa i niesprawiedliwość.. Tylko że Premier Donald Tusk wydał decyzję 10 listopada 2017 r. a art. 61 a p. 1 kpa uchwalono w kwietniu 2011 r. Czy prawo może działać wstecz należy nadmienić że jak bym wiedział że obowiązuje art. 61a p. 1 kpa i nigdy nie będę mógł się starać o rentę specjalną na pewno bym nie składał wniosku o rentę specjalną. W listopadzie 2010 r. i wcześniej nie obowiązywał art.61a p. 1 kpa tylko art. 61 kpa i można było składać ponownie wniosek o rentę specjalną. Dlatego nie ma żadnego uzasadnienia powołwanie się na art. 61 a p.1 oraz decyzję Premiera Donalda Tuska z listopada 2010 r. ponieważ w listopadzie 2010 r. i wcześniej tego art. nie było dlatego należy ponownie rozpatrzyć mój wniosek i przyznać rentę specjalną.

Wniosek: następny wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości rentę specjalną nie tylko powinny otrzymywać osoby za wybitne osiągnięcia ale osoby które w podziemiu „Solidarności” walczyły o wolną Polskę były prześladowane, utraciły życie lub zdrowie.

Na końcu informuje że przez 3 lata byłem odpowiedzialny za stronę społeczną Okrągłego Stołu Mieszkaniowego przy Urzędzie Miasta Krakowa gdzie przez 3 lata co miesiąc się spotykaliśmy i uchwaliliśmy około 200 postulatów i wniosków dotyczących polityki mieszkaniowej.

W dniu 08 września 2015 r. otrzymałem status działacza opozycji antykomunistycznej Decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz 21 lipca 2015 r. otrzymałem od Prezydenta RP odznaczenie Krzyż Wolności i Solidarności.

Na tle powyższych faktów moja prośba o rentę specjalną jest uzasadniona.

Z poważaniem

Grzegorz Pioterek

Załączam:

 • Postanowienie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3.03.2017 r.

 • Decyzja Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2010 r.

 • Opinia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Biurze Rozwoju Krakowa z lipca 1989 r.

 • Oświadczenie Świadka Stanisława Kozioła z dnia 20.05.2010 r.

 • Skarga do WSA w Warszawie z dnia 20.12.2010 r.

 • Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzająca status działacza opozycji antykomunistycznych.

 • Postanowienie o nadaniu Krzyża Wolności i Solidarności.

 • Decyzja o przyznaniu zasiłku Stałego z MOPS w wysokości 604 zł/m.

 • Zaświadczenie MOPS że figuruje w ewidencji klientów

Otrzymują:

 • Pan Premier Jarosław Kaczyński

 • Ojciec Tadeusz Rydzyk Radio Maryja

 • Ministerstwo Sprawiedliwości

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Pan Janusz Olweiński Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w Siedlcach

 • Sejm RP

 • Wspólnota Pokoleń

 • Solidarność Walcząca

 • MOPS Kraków

 • Uczestnicy Okrągłego Stołu Mieszkaniowego

 • Inni

Reklamy